0%

VPS一键测速脚本-性能和速度测试

VPS一键测速脚本-性能和速度测试

SuperSpeed 全面测速版

GitHub:https://github.com/ernisn/superspeed

查看全部节点:https://git.io/superspeedList

1
bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)

Superspeed.sh

1
2
3
wget https://raw.githubusercontent.com/oooldking/script/master/superspeed.sh
chmod +x superspeed.sh
./superspeed.sh

VPS信息检查脚本

1
wget -q https://github.com/Aniverse/A/raw/i/a && bash a

superbench

1
wget -qO- --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/oooldking/script/master/superbench.sh | bash

bench.sh

一键检测VPS的CPU、内存、负载、IO读写、机房带宽等脚本

命令1:

1
wget -qO- bench.sh | bash

或者

1
curl -Lso- bench.sh | bash

命令2:

1
wget -qO- 86.re/bench.sh | bash

或者

1
curl -so- 86.re/bench.sh | bash

下载地址:

https://github.com/teddysun/across/blob/master/bench.sh

一键测试回程Ping值工具:MPing

1
2
wget https://raw.githubusercontent.com/helloxz/mping/master/mping.sh
bash mping.sh

自建speedtest测试

这个适合VPS主机商,方便给客户测试从服务器到用户本地的下载速度。

将程序上传到服务器上,然后打开后点击就可以测试得到服务器的速度了。

https://github.com/adolfintel/speedtest

ZBench-CN.sh

1
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/FunctionClub/ZBench/master/ZBench-CN.sh && bash ZBench-CN.sh